Hvordan opsiger man sin lejebolig?

Hvordan opsiger man sin lejebolig? Lejeloven stiller ikke nogen specifikke krav til, hvordan lejer opsiger sit lejemål. Det kan derfor ske både mundtligt og skriftligt fra lejers side, men vi anbefaler altid, at lejer sørger for at gøre det skriftligt, f.eks. på brev, e-mail eller sms, og vigtigst af alt sørger for bevis for, hvornår […]
Continue Reading

Kan forældre smide deres voksne barn ud af huset?

Indimellem får vi nogle spørgsmål af de mere spøjse slags. Forleden dag var der en der spurgte, om forældre kan smide deres voksne barn ud med dags varsel, eller om barnet er beskyttet af lejeloven. Her er mit svar: Jeg håber, der er tale om et hypotetisk spørgsmål. I princippet kan barnets bopæl derhjemme efter […]
Continue Reading

Udlejers genudlejningspligt

Til tider vil lejer gerne fraflytte et lejemål hurtigere end det opsigelsesvarsel, som lejer har i følge lejeloven. Lejeloven siger, at udlejer skal forsøge at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt. Spørgsmålet er så, om lejer kan kræve, at udlejer genudlejer et lejemål på samme vilkår, som lejer selv har boet der – eller har udlejer […]
Continue Reading

Smidt ud på grund af en strejfende kat

Jeg blev forleden dag ringet op af en mand, som netop havde modtaget et brev fra sin udlejer om, at hans lejemål var blevet ophævet, fordi han mod reglerne havde kat. Problemstillingen var imidlertid lidt mere kompliceret end bare det. Der var for det første tale om en strejfende kat, som lejer godt nok indimellem […]
Continue Reading

Tidsbegrænset lejemål

En lejeaftale må gøres tidsbegrænset, hvis udlejer har en rimelig grund for det. F.eks. at man ikke kan få solgt sit hus eller lejlighed. Modsat hvad mange tror, så er der ingen regel i lejeloven om, at en tidsbegrænsning maksimalt må vare 2 år. Imidlertid kan f.eks. ejerforeninger og andelsboligforeninger lovligt fastsætte en sådan frist […]
Continue Reading

Et fælles ejerskabs opsigelse af boliglejemål til eget brug

Artiklen gennemgår reglerne om opsigelse af boliglejemål til udlejers eget brug i de tilfælde, hvor ejendommen ejes af flere personer i fællesskab. Det konkluderes, at reglen ikke alene finder anvendelse for sameje-konstruktioner men også for interessentskaber. Loven Det følger af lejelovens § 83, stk. 1, litra a, at en udlejer kan opsige en lejer, ”når […]
Continue Reading

Når lejer kun flytter delvist

Indimellem sker det, at lejer efter at have modtaget en ophævelsesskrivelse eller efter selv at have opsagt lejeaftalen fraflytter lejemålet, men efterlader en række ejendele i lejemålet som ikke oplagt er uden værdi. Spørgsmålet opstår her, om udlejer må anse lejer for endegyldigt fraflyttet og dermed kan gå i gang med at renovere og genudleje. […]
Continue Reading

Udløb af tidsbegrænset lejeaftale

Når det i lejekontrakten er aftalt, at lejeperioden er tidsbegrænset til ophør en bestemt dato, så behøver udlejer ikke selvstændigt at opsige lejeaftalen, da dette rent juridisk sker allerede, når lejeaftalen indgås. Lejer kan altså ikke ved tidsbegrænsede lejeaftaler blive boende efter lejeperiodens udløb med den undskyldning, at udlejer ikke har opsagt lejeaftalen.
Continue Reading

Salg af hus med lejere

Jeg bliver indimellem spurgt, om udlejer må sælge huset, mens der bor lejere i det, hvem der skal opsige lejer, og hvor langt opsigelsesvarsel lejer har. Svaret er, at udlejer godt må sælge huset, selv om der er lejere i det. Køber overtager alle pligter som udlejer overfor lejerne. Imidlertid ved jeg fra konkrete tilfælde, […]
Continue Reading

Ulovlig kælderlejlighed

I mange enfamilieshuse er der indrettet lejligheder i kælderen. Som regel er disse fuldt ud lovlige at benytte til beboelse, men vi ser alligevel ofte, at det alligevel ikke er tilfældet, og at lejer derfor bor i en lejlighed, som slet ikke må anvendes til beboelse. Der er tale om en retlig mangel ved en […]
Continue Reading

Hvornår kan udlejer opsige lejer af et enkeltværelse?

Hvornår kan udlejer opsige lejer af et enkeltværelse? Svaret på spørgsmålet er forskelligt alt efter om udlejer bor i ejendommen sammen med lejer, eller lejer bor der alene. Bor lejer der sammen med udlejer, kan udlejer opsige lejer med én måneds varsel, som regnes fra den 1. i den måned der følger efter opsigelsen. Hvis udlejer […]
Continue Reading

Lejers opsigelsesvarsel

Lejer kan ifølge lejeloven opsige sit lejemål med følgende varsel til udgangen af en måned: Enkeltværelse i udlejers egen bolig: 1 måned Andre enkeltværelser: 3 måneder Lejlighed: 3 måneder Er lejeaftalen tidsbegrænset, er den som udgangspunkt uopsigelig, indtil udløbet af tidsbegrænsningen. Imidlertid er der retspraksis for, at tidsbegrænsede lejeaftaler lavet på Typeformular A8 ikke er […]
Continue Reading

Opsigelsesvarsel

Lejer kan frit opsige lejeaftalen, medmindre der er tale om en tidsbegrænset lejeaftale, som samtidig er gjort uopsigelig (udgangspunktet er, at lejer også kan opsige tidsbegrænsede lejeaftaler, hvis de er lavet på Typeformular A8, og der ikke er aftalt andet). Udlejer derimod kan kun i begrænset omfang opsige lejer. Det kræver, at lejelovens regler er […]
Continue Reading

Frist for fremsættelse af istandsættelseskrav

Fra lejer fraflytter lejemålet (afleverer nøglerne) har udlejer 14 dage til at fremsende en opgørelse over, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres i lejemålet, og som udlejer mener, at lejer skal betale for. Fristen kan i lejekontrakten forlænges. Det er ikke et krav i private lejemål, at opgørelsen indeholder beløb for omkostningerne forbundet med istandsættelsen. I […]
Continue Reading

Opsigelse af lejer ved salg

I disse krisetider har mange forgæves forsøgt at sælge deres hus eller lejlighed, og har i stedet valgt at udleje lejligheden i mellemtiden. Ofte finder man derfor følgende formulering i lejekontrakten: “Det er aftalt, at udlejer kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel, såfremt udlejer får solgt ejendommen i lejeperioden.” Et sådant vilkår er imidlertid […]
Continue Reading