Hvornår er man medlem af en husstand?

Jævnligt opstår spørgsmålet om, hvem må man som lejerlade bo i sin lejlighed, mens man selv også bor der.

Lejelovens §26, stk. 2 siger

Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand,  jf. dog §§ 69 og 70.

Husstand

Husstandsbegrebet er ikke fast defineret, men omfattet som hovedregel, at man har et vist fællesskab omkring indkøb, madlavning, rengøring og husholdningen generelt. Man er således ikke en husstand, hvis man er to der deles om køkken og bad, men i øvrigt har alle sine ting og liv på hvert sit værelse.
Men hvornår er man så en del af husstanden, og hvornår er man ikke? 
Det er oplagt, at ægtefælle, samlever, kæreste og mindreårige børn er omfattet. Det giver som regel ikke anledning til problemer. 
Voksne børn, forældre og svigerforældre vil som oftest også være omfattet medmindre konkrete omstændigheder taler for noget andet. 
Venner kan være omfattet, men her vil det som regel være op til lejer at bevise, at der består et så nært fællesskab, at betingelserne er opfyldt, og der ikke blot er tale om delvis fremleje. 

Delvis fremleje

Selvom man ikke opfylder betingelserne for at have en person boende som medlem af husstanden, udelukker det ikke, at andre personer lovligt kan bo i lejligheden sammen med lejer efter reglerne om delvis fremleje i lejelovens § 69. 
Lejelovens § 69, stk. 1 siger
Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
Reglen kan således benyttes, når der ikke er tale om et fællesskab omfattet af bestemmelsen om husstand, men hvor man udlejer en del af sit lejemål mod betaling.

Andelsbolig

Samme regel gælder som udgangspunkt i andelsboliger, medmindre andelsboligforeningen i sine vedtægter, har besluttet noget andet.

Print Friendly, PDF & Email