Udlejer må ikke tage mod dusør

På nettet finder man mange annoncer fra boligsøgende, hvori der bl.a. står, at “dusør gives” eller lignende, hvis de kan få en attraktiv lejebolig.

Ifølge lejelovens § 6, er det imidlertid ulovligt for udlejer at modtage penge eller andet for at formidle en lejeaftale, eller at betinge lejeaftalen af, at lejer indgår andre aftaler samtidig. Hvis udlejeren alligevel tager mod dusøren, så kan udlejer straffes med både bøde og fængsel.

Udlejere skal derfor holde sig langt væk fra at tage mod dusør for at udleje et lejemål. For udover risikoen for straf, så vil lejer desuden efterfølgende kunne kræve dusøren tilbagebetalt med renter fra den dag, dusøren blev betalt (dog max. i 3 år fra betalingen). Og det uanset, om det er lejer, der selv har tilbudt at betale en dusør.

Lejelovens § 6:

Stk. 1. Ved udlejning til beboelse, ved formidling af sådanne lejeforhold eller ved bytning af beboelseslejligheder er det ikke tilladt at modtage eller kræve vederlag fra lejeren eller at betinge sig, at lejeren indgår anden retshandel, som ikke er et led i lejeaftalen.

Stk.2.  Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke vederlag for afståelse af en forretning eller vederlag for at formidle afståelsen.

Stk.3. Beløb, der er betalt i strid med stk. 1, kan kræves tilbagebetalt. Beløbet forrentes fra forfaldsdagen med en årlig rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling mv. Når særlige forhold begrunder det, kan boligretten bestemme, at der skal betales en højere eller lavere rente.

Stk.4. Overtrædelse af stk. 1 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. 

Stk.5. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne istraffelovens 5. kapitel.

Print Friendly, PDF & Email