Må udlejer tage fotos af mit lejemål til en salgsopstilling?

Spørgsmål: Jeg er lejer af en lejlighed, hvor der er 2 lejemål i huset, men udlejer ønsker at sælge huset og vil derfor have ejendomsmægler til at tage billeder i min lejlighed, hvilket jeg ikke er glad for, da jeg ikke vil have mit privatliv og indbo på internettet. Kan jeg nægte dem at tage […]
Continue Reading

Hvornår regnes fristen i et påkrav fra?

Spørgsmål: Jeg skal sende et påkrav til min lejer, da hun efter at jeg gentagne gange har bedt hende om det, ikke har betalt sin husleje. Jeg har egentligt sendt et, men ordlyden er vist ikke helt rigtig, og derfor vil jeg nu gøre det efter foreskifterne, og her opstår mit problem. Hvis påkravet skal […]
Continue Reading

Tidsbegrænset lejemål

En lejeaftale må gøres tidsbegrænset, hvis udlejer har en rimelig grund for det. F.eks. at man ikke kan få solgt sit hus eller lejlighed. Modsat hvad mange tror, så er der ingen regel i lejeloven om, at en tidsbegrænsning maksimalt må vare 2 år. Imidlertid kan f.eks. ejerforeninger og andelsboligforeninger lovligt fastsætte en sådan frist […]
Continue Reading

Et fælles ejerskabs opsigelse af boliglejemål til eget brug

Artiklen gennemgår reglerne om opsigelse af boliglejemål til udlejers eget brug i de tilfælde, hvor ejendommen ejes af flere personer i fællesskab. Det konkluderes, at reglen ikke alene finder anvendelse for sameje-konstruktioner men også for interessentskaber. Loven Det følger af lejelovens § 83, stk. 1, litra a, at en udlejer kan opsige en lejer, ”når […]
Continue Reading

Udlejning via Airbnb

Det er på det seneste blevet meget populært at udleje (dele af) sin bolig via hjemmesiden Airbnb. Der kan være tale om udlejning af hele boligen, eller udlejning af et eller flere værelser. Det er imidlertid ikke helt problemfrit at udleje via Airbnb i Danmark. En-familieshus Ejer du et en-familieshus som du vil udleje helt […]
Continue Reading

Salg af hus med lejere

Jeg bliver indimellem spurgt, om udlejer må sælge huset, mens der bor lejere i det, hvem der skal opsige lejer, og hvor langt opsigelsesvarsel lejer har. Svaret er, at udlejer godt må sælge huset, selv om der er lejere i det. Køber overtager alle pligter som udlejer overfor lejerne. Imidlertid ved jeg fra konkrete tilfælde, […]
Continue Reading

Renovering af udlejnings lejlighed

Alt renoverings arbejde som udlejer måtte ønske at udføre i en udlejnings lejlighed, skal varsles mindst 6 uger i forvejen, medmindre der er tale om hastende opgaver. Er der tale om store arbejder med ulempe for lejer, skal det varsles mindst 3 måneder i forvejen. Hvis udlejer ønsker at renovere lejligheden, mens lejer fortsat bor der, så […]
Continue Reading

Hvornår kan udlejer opsige lejer af et enkeltværelse?

Hvornår kan udlejer opsige lejer af et enkeltværelse? Svaret på spørgsmålet er forskelligt alt efter om udlejer bor i ejendommen sammen med lejer, eller lejer bor der alene. Bor lejer der sammen med udlejer, kan udlejer opsige lejer med én måneds varsel, som regnes fra den 1. i den måned der følger efter opsigelsen. Hvis udlejer […]
Continue Reading

Køb af hus med lejer

Kan man ikke få solgt sit enfamilieshus kan det være attraktivt at sætte det til salg, indtil et salg kan gennemføres. Men særligt for køber er der en række overvejelser man skal gøre sig, inden man kaster sig ud i at købe en ejendom, hvor der i forvejen bor en lejer. Lejekontrakterne er sædvanligvis udformet […]
Continue Reading

Udlejer må ikke tage mod dusør

På nettet finder man mange annoncer fra boligsøgende, hvori der bl.a. står, at “dusør gives” eller lignende, hvis de kan få en attraktiv lejebolig. Ifølge lejelovens § 6, er det imidlertid ulovligt for udlejer at modtage penge eller andet for at formidle en lejeaftale, eller at betinge lejeaftalen af, at lejer indgår andre aftaler samtidig. […]
Continue Reading

Hvordan skriver man en lejekontrakt?

Der er flere måder at indgå en lejeaftale på – og der er flere måder, udlejer kan udfærdige lejekontrakten på. Her følger en kort opremsning af mulighederne. Udlejer kan blot lade lejer flytte ind uden nogen skriftlig aftale. Denne fremgangsmåde kan ikke anbefales. I det tilfælde gælder lejeloven ubegrænset. Bliver udlejer og lejer uenige om, […]
Continue Reading

Sats for påkravsgebyr i 2014

Fra den 1. januar 2014 må udlejer kræve 273 kr. i gebyr ved fremsendelse af påkrav til lejer i tilfælde af forsinket betaling af huslejen. Se satsen for 2015 her.
Continue Reading

Fremleje

Som lejer af et privat eller alment lejemål har man altid ret til at fremleje op til halvdelen af ens lejemål. Ved denne type fremleje bor lejer stadig fortsat i lejemålet sammen med fremlejetager. Fremlejetager skal ikke godkendes af udlejer. Lejer har ret til at fremleje hele lejligheden i op til 2 år, hvis lejers […]
Continue Reading

Lejers opsigelsesvarsel

Lejer kan ifølge lejeloven opsige sit lejemål med følgende varsel til udgangen af en måned: Enkeltværelse i udlejers egen bolig: 1 måned Andre enkeltværelser: 3 måneder Lejlighed: 3 måneder Er lejeaftalen tidsbegrænset, er den som udgangspunkt uopsigelig, indtil udløbet af tidsbegrænsningen. Imidlertid er der retspraksis for, at tidsbegrænsede lejeaftaler lavet på Typeformular A8 ikke er […]
Continue Reading

Tilbudspligt

Når en udlejningsejendom skal sælges, så har udlejer i de fleste tilfælde pligt til først at tilbyde lejerne, at de kan købe ejendommen, hvis de vil oprette en andelsboligforening. Lejerne har altså forkøbsret til ejendommen på de samme vilkår, som udlejer kan sælge ejendommen til anden side på. Fra udlejer og den interesserede køber har […]
Continue Reading

Opsigelsesvarsel

Lejer kan frit opsige lejeaftalen, medmindre der er tale om en tidsbegrænset lejeaftale, som samtidig er gjort uopsigelig (udgangspunktet er, at lejer også kan opsige tidsbegrænsede lejeaftaler, hvis de er lavet på Typeformular A8, og der ikke er aftalt andet). Udlejer derimod kan kun i begrænset omfang opsige lejer. Det kræver, at lejelovens regler er […]
Continue Reading

Depositum

Depositummet er et beløb lejer betaler til udlejer ved lejemålets start, som sikkerhed for de forpligtelser, som lejer løbende har overfor udlejer. Ved fraflytning kan depositummet således bruges til helt eller delvist at betale lejers gæld til udlejer for istandsættelse, manglende betaling af leje eller andet. Et eventuelt overskud skal udbetales til lejer hurtigst muligt […]
Continue Reading

Frist for fremsættelse af istandsættelseskrav

Fra lejer fraflytter lejemålet (afleverer nøglerne) har udlejer 14 dage til at fremsende en opgørelse over, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres i lejemålet, og som udlejer mener, at lejer skal betale for. Fristen kan i lejekontrakten forlænges. Det er ikke et krav i private lejemål, at opgørelsen indeholder beløb for omkostningerne forbundet med istandsættelsen. I […]
Continue Reading

Skat på udlejning af bolig eller værelse

Hvis du udlejer hus, andelsbolig, ejerlejlighed, sommerhus eller bare et værelse, skal du som udgangspunkt betale skat af indtægterne. Imidlertid har du valget imellem enten at få et fast bundfradrag, før der skal betales skat, eller at kunne fradrage dine udgifter i lejeindtægterne. Skat har lavet en række vejledninger, som nærmere beskriver, hvordan skatten beregnes. […]
Continue Reading

Ingen fortrydelsesret

Når først lejer og udlejer begge har underskrevet lejekontrakten, så er man som lejer bundet af den. Fortryder lejer derfor aftalen, så skal den opsiges med det varsel som gælder i loven på sædvanligvis 3 måneder. Har udlejer endnu ikke underskrevet lejekontrakten, kan man som lejer dog fortryde, indtil det tidspunkt hvor den underskrevne lejekontrakt […]
Continue Reading