Må lejer skifte låsen

Som lejer må man gerne for egen regning skifte låsen, også uden udlejers accept. Udlejer har ikke ret til at have en nøgle til lejligheden, eller til uden varsel at få adgang. Hvis din udlejer har en rimelig begrundelse for at få adgang til ejendommen, har du til gengæld pligt til at give udlejer adgang. […]
Continue Reading

Lejere i RKI fravælges

Mange private udlejere tjekker efterhånden potentielle nye lejeres kreditværdighed hos RKI, inden de beslutter sig for, om de vil udleje til vedkommende. – Og det må de godt. Så længe der ikke er indgået en endelig lejeaftale, kan udlejer selv vælge, hvem man vil udleje til, og mange udlejere vælger altså i dag lejere fra, […]
Continue Reading

Kan en mindreårig indgå en gyldig lejeaftale?

Mindreårige kan ikke indgå forpligtende aftaler, hvor der er risiko for at stifte gæld – og det er der ved lejeaftaler. Hvis en mindreårig skal indgå en lejeaftale, er det således nødvendig at vedkommendes værge også underskriver lejeaftalen. I visse tilfælde skal også Statsforvaltningen godkende lejeaftalen, inden den kan anses for gyldig. Hvis en mindreårig […]
Continue Reading

Lejere hæfter solidarisk for fælles gæld

Her på kontoret får vi mange spørgsmål om forskellige emner. En lejer spørger, om hun og ex-kæresten kan kræve, at udlejer deler deres gæld op. Læs svaret her: Spørgsmål: Min samlever og jeg er gået fra hinanden for nylig, og samtidig har vi så opsagt vores lejlighed og er flyttet hver til sit. Nu kommer vores […]
Continue Reading

Tidsbegrænset lejemål

En lejeaftale må gøres tidsbegrænset, hvis udlejer har en rimelig grund for det. F.eks. at man ikke kan få solgt sit hus eller lejlighed. Modsat hvad mange tror, så er der ingen regel i lejeloven om, at en tidsbegrænsning maksimalt må vare 2 år. Imidlertid kan f.eks. ejerforeninger og andelsboligforeninger lovligt fastsætte en sådan frist […]
Continue Reading

Ophævelse af lejeaftale pga. væsentlige mangler

Hvad gør man som lejer, hvis man netop har fået nøglerne til sin nye lejebolig og kort tid efter konstaterer, at lejemålet er fuld af mangler og måske endda er sundhedsskadeligt at bo i? Denne situation er desværre langt fra enestående, hvorfor det er et spørgsmål, der løbende dukker op. Ifølge lejelovens § 11 kan lejer kræve, […]
Continue Reading

Erstatning for ødelagt indbo

Udlejers forsikring dækker ikke skader på lejers indbo. Udgangspunktet er, at skader på lejers ejendele skal dækkes af lejers egen indboforsikring. Er der sket skade bør lejer derfor i første omgang kontakte sit eget forsikringsselskab. At en indtrådt skade ikke er dækket af udlejers forsikring, medfører ikke i sig selv, at udlejer ikke kan ifalde et erstatningsansvar. Har […]
Continue Reading

Overtage lejemål

En lejeaftale er som udgangspunkt personlig, men ved lejers død eller hvis lejer flytter på plejehjem, kan ægtefællen fortsætte lejeaftalen på samme vilkår som lejer. Det samme kan andre personer i lejers husstand, som har boet sammen med lejer i lejemålet i mindst 2 år, oftest ugifte samlevende. Afhængig af størrelsen af ejendommen, kan to […]
Continue Reading

Hvornår kan udlejer opsige lejer af et enkeltværelse?

Hvornår kan udlejer opsige lejer af et enkeltværelse? Svaret på spørgsmålet er forskelligt alt efter om udlejer bor i ejendommen sammen med lejer, eller lejer bor der alene. Bor lejer der sammen med udlejer, kan udlejer opsige lejer med én måneds varsel, som regnes fra den 1. i den måned der følger efter opsigelsen. Hvis udlejer […]
Continue Reading

Erhverv i beboelseslejlighed

I de fleste lejekontrakter står der, at et boliglejemål alene må anvendes til beboelse for lejer og dennes familie. Det betyder, at man ikke må drive erhvervsmæssig virksomhed og lignende fra boligen, da det kan være til gene for de andre udlejere eller beskadige ejendommen. Man må dog gerne indrette et hjemmekontor, og man må også gerne holde møder […]
Continue Reading

Køb af hus med lejer

Kan man ikke få solgt sit enfamilieshus kan det være attraktivt at sætte det til salg, indtil et salg kan gennemføres. Men særligt for køber er der en række overvejelser man skal gøre sig, inden man kaster sig ud i at købe en ejendom, hvor der i forvejen bor en lejer. Lejekontrakterne er sædvanligvis udformet […]
Continue Reading

Bytte lejebolig

Reglerne om bytte af beboelseslejemål findes i lejelovens §§ 73-74. Det følger heraf, at enhver lejer som udgangspunkt har ret til at bytte lejlighed med en anden lejer. Denne ret er ikke begrænset til lejemål i den samme ejendom, opgang eller endda hos den samme udlejer. Det gælder generelt på tværs af landet. Der består […]
Continue Reading

Udlejer må ikke tage mod dusør

På nettet finder man mange annoncer fra boligsøgende, hvori der bl.a. står, at “dusør gives” eller lignende, hvis de kan få en attraktiv lejebolig. Ifølge lejelovens § 6, er det imidlertid ulovligt for udlejer at modtage penge eller andet for at formidle en lejeaftale, eller at betinge lejeaftalen af, at lejer indgår andre aftaler samtidig. […]
Continue Reading

Husleje ved skilsmisse

Hvis et ægtepar ejer fast ejendom sammen men bliver skilt, så hænder det ofte, at den ene af parterne bliver boende i huset, i hvert fald i en periode. Når man ejer fast ejendom sammen skal begge som udgangspunkt fortsat betale halvdelen af driftsudgifterne til huset (afdrag, ejendomsskatter, el, vand, varme osv.) Til gengæld skal […]
Continue Reading

Fremleje

Som lejer af et privat eller alment lejemål har man altid ret til at fremleje op til halvdelen af ens lejemål. Ved denne type fremleje bor lejer stadig fortsat i lejemålet sammen med fremlejetager. Fremlejetager skal ikke godkendes af udlejer. Lejer har ret til at fremleje hele lejligheden i op til 2 år, hvis lejers […]
Continue Reading

Lejers opsigelsesvarsel

Lejer kan ifølge lejeloven opsige sit lejemål med følgende varsel til udgangen af en måned: Enkeltværelse i udlejers egen bolig: 1 måned Andre enkeltværelser: 3 måneder Lejlighed: 3 måneder Er lejeaftalen tidsbegrænset, er den som udgangspunkt uopsigelig, indtil udløbet af tidsbegrænsningen. Imidlertid er der retspraksis for, at tidsbegrænsede lejeaftaler lavet på Typeformular A8 ikke er […]
Continue Reading

Opsigelsesvarsel

Lejer kan frit opsige lejeaftalen, medmindre der er tale om en tidsbegrænset lejeaftale, som samtidig er gjort uopsigelig (udgangspunktet er, at lejer også kan opsige tidsbegrænsede lejeaftaler, hvis de er lavet på Typeformular A8, og der ikke er aftalt andet). Udlejer derimod kan kun i begrænset omfang opsige lejer. Det kræver, at lejelovens regler er […]
Continue Reading

Depositum

Depositummet er et beløb lejer betaler til udlejer ved lejemålets start, som sikkerhed for de forpligtelser, som lejer løbende har overfor udlejer. Ved fraflytning kan depositummet således bruges til helt eller delvist at betale lejers gæld til udlejer for istandsættelse, manglende betaling af leje eller andet. Et eventuelt overskud skal udbetales til lejer hurtigst muligt […]
Continue Reading

Fejlagtigt opmålt lejebolig

Der har været en del fokus på arealmangler ved køb og salg af fast ejendom og hvilke konsekvenser det har for køber og sælger i forhold til regulering af købsprisen. Men hvad gælder for arealmangler ved lejeboliger? Mangler I lejekontrakten vil sædvanligvis stå, at lejemålet har et vist antal kvadratmeter bolig. Hvis det viser sig […]
Continue Reading

Ingen fortrydelsesret

Når først lejer og udlejer begge har underskrevet lejekontrakten, så er man som lejer bundet af den. Fortryder lejer derfor aftalen, så skal den opsiges med det varsel som gælder i loven på sædvanligvis 3 måneder. Har udlejer endnu ikke underskrevet lejekontrakten, kan man som lejer dog fortryde, indtil det tidspunkt hvor den underskrevne lejekontrakt […]
Continue Reading