Ulovlig kælderlejlighed

I mange enfamilieshuse er der indrettet lejligheder i kælderen. Som regel er disse fuldt ud lovlige at benytte til beboelse, men vi ser alligevel ofte, at det alligevel ikke er tilfældet, og at lejer derfor bor i en lejlighed, som slet ikke må anvendes til beboelse.

Der er tale om en retlig mangel ved en kælderlejlighed, hvis den ikke lovligt må bruges til beboelse. Da der er tale om en retlig mangel, vil udlejer næppe kunne rette op på manglen, da det vil kræve en godkendelse fra kommunen, og selv hvis det er muligt at lovliggøre kælderlejligheden, så vil omkostningerne ofte være meget høje.

Det er reglen i lejelovens § 15, som finder anvendelse. Der står:

”Er brugen af det lejede helt eller delvis i strid med lovgivning, andre offentlige forskrifter, servitutter eller andre lignende rettigheder over ejendommen, som var gældende ved aftalens indgåelse, kan lejeren kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen og erstatning.  Lejeren kan endvidere hæve lejeaftalen, såfremt brugen indskrænkes væsentligt, eller udlejeren har handlet svigagtigt.

 Stk.2. Stk. 1 gælder ikke, hvis lejeren vidste, at brugen var retsstridig, og heller ikke, hvis hans ukendskab skyldes grov uagtsomhed. Endvidere finder stk. 1 ikke anvendelse, hvis det retsstridige forhold ikke har medført nogen indskrænkninger i lejerens brugsret, og udlejeren efter opfordring straks bringer forholdet i orden.”

Udlejer bør ikke udleje lejligheden i kælderen, medmindre det er lovligt, men gør udlejer det alligevel, bør vedkommende fra starten være ærlig overfor lejer omkring, at lejligheden ikke lovligt må benyttes til beboelse. Er udlejer ikke det, vil lejer have gode muligheder for at ophæve lejeaftalen, når det passer lejer bedst, med henvisning til de ulovlige forhold. Er lejer derimod bekendt med problemet, kan lejer alene opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel.

Print Friendly, PDF & Email