Folketingets igangværende forhandlinger omkring Boligreguleringsloven § 5 stk. 2

I lejerettens verden, er et meget aktuelt emne omkring boligreguleringslovens omstridte § 5, stk. 2 netop nu (november 2019) i behandling i Folketinget. I korte træk, giver bestemmelsen udlejere mulighed for at fastsætte en højere husleje, efter det lejedes værdi, såfremt der er sket en ”gennemgribende modernisering” af et lejemål. Boligmarkedet er for tiden stærkt […]
Continue Reading

Vandafledningsafgift i lejeforhold

I lejeforhold hvor udlejer ikke leverer vand til lejemålet, betaler lejer direkte til forsyningsselskabet i forhold til, hvor stort vandforbruget er. Men vandafledningsafgift, er som navnet antyder en afgift, og regningen bliver sendt direkte til ejeren af ejendommen og ikke lejeren, selvom der egentlig er tale om en forbrugsudgift. Det har så været diskuteret, om […]
Continue Reading

Sats for påkravsgebyr i 2017

Fra den 1. januar 2017 må udlejer kræve 279 kr. i påkravsgebyr ved fremsendelse af påkrav til lejer i tilfælde af forsinket betaling af huslejen i beboelseslejemål.
Continue Reading

Regulerede og uregulerede kommuner

Indenfor lejeretten snakker man om regulerede kommuner og uregulerede kommuner. I de regulerede kommuner gælder boligreguleringsloven. Det gør den ikke i de uregulerede kommuner. Boligreguleringsloven omhandler særligt regler om fastsættelsen af husleje, vedligeholdelse og brugen af lejemålet. De fleste kommuner er regulerede kommuner. Følgende kommuner er uregulerede (pr. 1/1/2016): Billund Fanø Fredensborg Greve Herning Ikast-Brande Læsø […]
Continue Reading

Hvordan beregnes husleje?

At beregne huslejen er en større videnskab, og der findes i alt 9 forskellige metoder, til at finde ud af, hvordan huslejen beregnes. Vi har imidlertid gjort det enkelt at overskue, hvordan huslejen beregnes. I skemaet nedenfor kan du selv finde ud af, efter hvilke principper huslejen beregnes i det enkelte lejemål. Skemaet er alene […]
Continue Reading

Hvornår regnes fristen i et påkrav fra?

Spørgsmål: Jeg skal sende et påkrav til min lejer, da hun efter at jeg gentagne gange har bedt hende om det, ikke har betalt sin husleje. Jeg har egentligt sendt et, men ordlyden er vist ikke helt rigtig, og derfor vil jeg nu gøre det efter foreskifterne, og her opstår mit problem. Hvis påkravet skal […]
Continue Reading

Sats for påkravsgebyr i 2016

Fra den 1. januar 2016 må udlejer kræve 277 kr. i påkravsgebyr ved fremsendelse af påkrav til lejer i tilfælde af forsinket betaling af huslejen.
Continue Reading

Udlejers genudlejningspligt

Til tider vil lejer gerne fraflytte et lejemål hurtigere end det opsigelsesvarsel, som lejer har i følge lejeloven. Lejeloven siger, at udlejer skal forsøge at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt. Spørgsmålet er så, om lejer kan kræve, at udlejer genudlejer et lejemål på samme vilkår, som lejer selv har boet der – eller har udlejer […]
Continue Reading

Lejenedsættelse i erhvervslejemål

Er man lejer af et erhvervslejemål, giver loven adgang til at kræve lejenedsættelse, hvis den leje man betaler er højere end markedslejen. Retspraksis har fastslået, at lejen skal være mindst 10-15 % højere end markedslejen, før det kan komme på tale at sætte huslejen ned. Det skal være mindst 4 år siden, at lejekontrakten blev […]
Continue Reading

Fejl i ejendomsvurderingen påvirker huslejen

Der har gennem længere tid været en heftig debat omkring de forkerte ejendomsvurderinger og konsekvenserne heraf for boligejerne. Derimod har der ikke været fokus på konsekvensen for alle dem, der bor til leje. Ejendomsskatterne på udlejningsejendomme fastsættes som for andre boliger ud fra de offentlige ejendomsvurderinger og indgår som en udgift på driftsregnskabet. Udlejer fordeler […]
Continue Reading

Sats for påkravsgebyr i 2014

Fra den 1. januar 2014 må udlejer kræve 273 kr. i gebyr ved fremsendelse af påkrav til lejer i tilfælde af forsinket betaling af huslejen. Se satsen for 2015 her.
Continue Reading

Husleje ved skilsmisse

Hvis et ægtepar ejer fast ejendom sammen men bliver skilt, så hænder det ofte, at den ene af parterne bliver boende i huset, i hvert fald i en periode. Når man ejer fast ejendom sammen skal begge som udgangspunkt fortsat betale halvdelen af driftsudgifterne til huset (afdrag, ejendomsskatter, el, vand, varme osv.) Til gengæld skal […]
Continue Reading

Fastsættelse af husleje

Reglerne for beregning af husleje er ufattelig komplicerede, og det er nærmest umuligt at regne ud, hvad der er en rimelig husleje. Som lejer kan man indenfor 1 år efter, at man er flyttet ind, eller inden for 1 år efter, at huslejen sidst er sat op, klage til Huslejenævnet og få nævnets vurdering af, […]
Continue Reading

Forhåndsgodkendelse af husleje

Fra den 1. april 2013 kan udlejer anmode Huslejenævnet om forhåndsgodkendelse af huslejen for et lejemål. Det koster et gebyr på 500 kr. at få en forhåndsgodkendelse. Efterfølgende er forhåndsgodkendelsen bindende for både udlejer og lejer. Det betyder, at lejer ikke vil kunne klage over huslejen til Huslejenævnet. Hvis udlejer er utilfreds med den fastsatte […]
Continue Reading

Gennemgribende forbedret lejemål

Hvis udlejer har gennemgribende forbedret et lejemål, kan udlejer for fremtiden opkræve en højere husleje. Et lejemål er gennemgribende forbedret, når udlejer indenfor en periode på 2 år, har brugt enten et vist antal kroner pr. kvadratmeter, eller har brugt et vist beløb i alt på forbedringer i lejemålet. Beløbene pr. år kan ses i listen […]
Continue Reading